praca

10 dobrych rad jak nie zosta? bezrobotnym absolwentem.

10 dobrych rad jak nie zosta? bezrobotnym absolwentem.
autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski

1.Studiuj, bo zawsze warto.
Dyplom wy?szej uczelni nadal otwiera drog? do kariery i du?ych zarobków. Absolwenci szkó? wy?szych s? wci?? na rynku pracy uprzywilejowani, co wynika chocia?by z porównania czasu poszukiwania pracy: absolwent z dyplomem wy?szej uczelni szuka jej teraz ?rednio 10 miesi?cy, osoby z wykszta?ceniem podstawowym – 17 miesi?cy. Nawet gdy absolwenci szkó? wy?szych nie znajd? zatrudnienia zgodnie ze swoim wykszta?ceniem, to przecie? s? bardziej uniwersalni i zdolni do przyuczenia si? do nowego zawodu. Dlatego w momencie wybierania kierunku studiów nie nale?y sugerowa? si? wy??cznie szansami na uzyskanie pracy po jego uko?czeniu. Czy mo?emy przewidzie? jak b?dzie wygl?da?a sytuacja na rynku pracy za pi?? lat? Mo?e by? ona ca?kowicie inna ni? w momencie rozpoczynania nauki.

1079332_boats_42.Nie przejmuj si? modami.
Mo?e w takim razie, gdy kierunki ekonomiczno-biznesowe i prawnicze prze?ywaj? prawdziwe obl??enie, omija? szerokim ?ukiem ekonomi?, prawo czy pedagogik?? Czy studiuj? po to, by dosta? prac?, czy te? po to by sta? si? specjalist? w jakiej? dziedzinie? – na tak postawione pytanie nale?a?oby sobie odpowiedzie? przed dokonaniem wyboru specjalno?ci. Ale czy odpowied? mo?e by? inna ni? taka: nale?y uczy? si? tego, co jest ciekawe i co najbardziej interesuje danego cz?owieka? Moim zdaniem nie powinna by? inna.

3.Jedna specjalno?? to za ma?o.
Problemem, nad którym powinien si? dzi? zastanawia? m?ody cz?owiek szukaj?cy swej drogi ?yciowej, jest nie tyle – co studiowa?, tylko – jak to robi?. Elastyczno??, jeszcze w trakcie studiów. Ró?nego rodzaju interdyscyplinarne kierunki studiów na pewno s? przysz?o?ciowe, ale bardzo trudno si? na nie dosta?. Je?li to si? nie powiedzie, warto zacz?? studia na jednym kierunku i b?d?c na drugim roku zacz?? studiowa? równolegle kolejny. Bez w?tpienia uzupe?nienie wykszta?cenia wiedz? prawnicz? i ekonomiczn? mo?na poleci? niemal ka?demu, np. informatykom. Znajomo?? zasad ksi?gowo?ci czy bankowo?ci oraz innych dziedzin, poza w?asn?, na pewno u?atwi informatykowi wykonywanie i zdobywanie zlece? klientów z bardzo ró?nych bran?.

4.Praktykuj, szukaj sta?u.
Co w takim razie m?ody cz?owiek staraj?cy si? o prac? powinien robi?? Niech wyje?d?a podczas wakacji za granic?, zak?ada, nawet malutk?, ale w?asn? firm?, dzia?a w ko?ach naukowych. Ale przede wszystkim niech odbywa sta?e. To pó?niej bardzo procentuje. Gdy pracodawca poszukuje ludzi do pracy, to oczywi?cie chce wybra? absolwenta z najlepszymi wynikami w nauce, ale elementarne do?wiadczenie w biznesie znacznie zwi?ksza szanse kandydata. Gdy kadrowiec b?dzie przegl?da? nades?ane CV, to na pewno od razu wychwyci osob?, która napisa?a, ?e np. odby?a sta? w jakiej? firmie, gdzie zajmowa?a si? inwentaryzacj? lub pomaga?a sporz?dza? jakie? raporty finansowe dla centrali firmy. Mo?e na tej podstawie przypuszcza?, ?e ten m?ody cz?owiek umie wspó?pracowa? z lud?mi, lepiej radzi sobie ze stresem, wie, jak dzia?a firma od ?rodka, zna mechanizmy biznesu nie tylko z teorii, ale i z praktyki. Kadrowcowi, z którym b?dziesz rozmawia? podczas spotkania kwalifikacyjnego wyka?, ?e zrobi?e? co? wi?cej ni? to, i? by?e? dobrym studentem. Ludzie prowadz?cy rekrutacj? musz? zobaczy?, ?e maj? do czynienia z osob? aktywn?!

5.Poka?, ?e umiesz pracowa?.
Warto w trakcie studiów popracowa? cho?by w McDonald’s. Gdy takie do?wiadczenie znajdzie si? w naszym CV, firma poszukuj?ca ludzi do pracy b?dzie wiedzia?a, ?e ma do czynienia z osob?, która nauczy?a si? ju?, jak radzi? sobie ze stresem w pracy ( firmy zagraniczne tzw. fast foody dzia?aj? wed?ug okre?lonych standardów- m.in. pracuje si? w ?ci?le okre?lonym i skrupulatnie przestrzeganym rygorze czasowym). Przydatne mo?e okaza? si? zbieranie truskawek w Hiszpanii, praca w wolontariacie, czy w akcjach charytatywnych. Wa?ne jest ka?de, nawet najdrobniejsze do?wiadczenie zawodowe. Na pewno lepiej robi? cokolwiek ni? nic.

6.Nie zadzieraj nosa, staraj si?.
Du?e znaczenie ma podej?cie m?odego cz?owieka do szukania pracy: – Absolwenci modnych kierunków czasem s? sami odpowiedzialni za swoje k?opoty ze znalezieniem pracy. S?dz?, ?e za sam dyplom, niejako na dzie? dobry, nale?y im si? samodzielna, dobrze p?atna praca. Pracodawcy wol? osoby skromne. Trudno oczekiwa?, ?e kto?, kto traktuje swój zawód czysto instrumentalnie, b?dzie dobrym pracownikiem. Kariera zawodowa coraz rzadziej b?dzie teraz przebiega? w b?yskawiczny sposób, ?e jest to po prostu ci??ka droga pod górk?. Tym niemniej nie jest zarezerwowana tylko dla geniuszy.

7.Poka? swoj? osobowo??.
Sukces na rynku pracy, oprócz dobrego przygotowania do zawodu, u?atwiaj? czynniki osobowo?ciowe. – Nie mo?na da? si? usidli? stereotypom – np. informatyk ?l?cz?cy nad klawiatur?, trzeba by? kontaktowym, bo ten zawód w rzeczywisto?ci polega na wspó?pracy. Kolejna kwestia to krytycyzm, a mo?e nawet sceptycyzm w odniesieniu do swojej wiedzy i umiej?tno?ci. Wreszcie otwarto?? umys?u – bardzo istotna tak?e w tej bran?y: – Bez wzgl?du na to, czy chodzi o dzia? kreacji, czy obs?ugi klienta, wa?ne jest, ?eby cz?owiek, który ma pracowa?, by? ch?tny i gotowy uczy? si? nowych rzeczy.

8.Ucz si? budowa? swoje CV.
Poza dbaniem o poziom kszta?cenia Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Gorzowie Wlkp. stara si? równie? my?le? o swoich absolwentach i chce bardziej interesowa? si? ich losami. Uczelniane Biuro Karier i Promocji prowadzi warsztaty po?wi?cone sposobom poszukiwania pracy, pomaga organizowa? sta?e w firmach, uczy, jak pisa? dobre CV (dawniej zwane ?yciorysem) i zachowywa? si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dla przysz?ych przedsi?biorców jest specjalny cykl warsztatów: Jak za?o?y? i prowadzi? firm? w Polsce. Dost?pne s? poradniki dotycz?ce zarówno rynku pracy oraz przedsi?biorczo?ci – bezp?atnie!

9.Nie zadr?czaj si? prognozami.
A prognozy dotycz?ce rynku pracy? Do jakiego stopnia nale?y si? nimi sugerowa?? Niestety, nawet najlepsi eksperci nie dadz? gwarancji, ?e si? sprawdz?. Rynek z natury rzeczy jest dynamiczny, ca?y czas podlega, i to cz?sto nieoczekiwanym, zmianom. Z tymi w?a?nie zmianami musz? si? pogodzi? i w jaki? sposób sobie radzi? pracownicy. Nie tylko zaraz po studiach, ale równie? w trakcie ca?ego ?ycia zawodowego.

10. B?d? gotów zmieni? zawód.
I na koniec jeszcze jedna rada wynikaj?ca z do?wiadczenia. W Twoim Biurze Karier i Promocji doradztwem zawodowym zajmuje si? magister chemii. W coraz wi?kszej liczbie zawodów liczy si? nie tyle wyuczona specjalno??, ile elastyczno?? umys?owa, kreatywno??, odkrywczo??, nie banalno?? my?lenia. Dotyczy to nie tylko mediów, reklamy, polityki, ale tak?e np. biznesu. Jak zbadali specjali?ci od zarz?dzania, na stanowiskach mened?erskich ?wietnie radz? sobie psychologowie czy filozofowie, byleby cechowa?a ich odpowiednia charyzma – zdolno?? mobilizowania ludzi do nowych wyzwa?. A konieczno?? podejmowania nowych wyzwa? (czyli nawet kilkakrotnej zmiany zawodu) mo?e wydawa? si? dolegliwo?ci? wspó?czesnych czasów, mo?na jednak w tym równie? dostrzec ich niebywa?? zalet?.Praca w Polsce jest – trzeba tylko umie? j? znale??!

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#getinżycie

Similar Posts