praca

Ile czasu zajmuje etat?

Ile czasu zajmuje etat?
Ile czasu zajmuje etat? autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski K?opot w tym, ?e prawo pracy jest cz?sto ?amane. – 40-godzinny wymiar pracy jest bardzo dobrym

Ile czasu zajmuje etat?
autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski

K?opot w tym, ?e prawo pracy jest cz?sto ?amane. – 40-godzinny wymiar pracy jest bardzo dobrym rozwi?zaniem, ale pod warunkiem, ?e jest on przestrzegany – mówi Monika Cie?lak z Citroen Polska.

Dowodem na ?amanie przepisów s? ostatnie wyniki kontroli Pa?stwowej Inspekcji Pracy w sklepach sieci Biedronka i Kaufland. Szczególny nacisk po?o?ono na kontrol? rzetelno?ci prowadzenia ewidencji czasu pracy.

1102979_its_all_about_the_moneyNieprawid?owo?ci w tym zakresie odnotowano w niemal po?owie skontrolowanych sklepów Biedronka, w 23% badanych przypadków niew?a?ciwie ten czas rozliczano. Inne zarzuty to m.in.: niezapewnienie pracownikom dobowego i tygodniowego odpoczynku (39%), niew?a?ciwe planowanie czasu pracy w harmonogramach (68%), zani?anie wysoko?ci wyp?acanego wynagrodzenia za prac? (w tym w zwi?zku z nierzetelnym prowadzeniem ewidencji 32%).

Zwi?kszy? efektywno??

Ale praca po godzinach jest norm? równie? w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych. – Nadgodziny s? zjawiskiem powszechnym, dobrze je?li s? p?atne i nie przekraczaj? norm okre?lonych w Kodeksie Pracy. We Francji obowi?zuje 35-godzinny tydzie? pracy i z moich obserwacji wynika, ?e nie jest to regulacja przestrzegana, zw?aszcza na stanowiskach mened?erskich. Skrócenie czasu pracy w Polsce, nie rozwi??e problemu bezrobocia i b?dzie regulacj? martw?. Wyd?u?enie go w ogóle nie wchodzi w gr? – nie pozwol? na to zwi?zki zawodowe i jest to tendencja odwrotna od tendencji europejskiej. Przestrzegajmy tego, co mamy i zwi?kszajmy efektywno?? naszej pracy – to rozwi?zanie na rok 2005 – mówi Monika Cie?lak.

D?u?szy czas pracy jest w zasadzie nie na r?k? i pracownikom i pracodawcom. – Wyd?u?enie go w efekcie oznacza?oby najprawdopodobniej zmniejszenie realnych wynagrodze? pracowników poniewa? pracodawcy nie byliby sk?onni do podwy?ek wynikaj?cych ze zwi?kszenia wymiaru godzinowego – uwa?a Ma?gorzata Krakowska.

We Francji 35-godzinny tydzie? pracy by?, i przez niektórych nadal jest, uwa?any za zdobycz socjaln?. Teraz z tego rozwi?zania wycofuje si? nie tylko rz?d francuski, ale równie? Niemcy, które powoli przestaj? by? pa?stwem socjalnym i szukaj? oszcz?dno?ci – coraz wi?cej niemieckich firm wyd?u?a czas pracy (m.in. Daimler Chrysler, Siemens, ale równie? administracja).

A to już wiesz?  Na rynku pracy czeka nas udana jesień i końcówka roku!

– Jak dowodz? do?wiadczenia w takich krajach jak Niemcy czy Francja, obni?enie tygodniowego czasu prasy nie prze?o?y?o si? na wzrost liczby zatrudnionych, a spowodowa?o zwi?kszenie kosztów i tym samym doprowadzi?o do spadku konkurencyjno?ci – mówi Roman Sadowski, rzecznik prasowy Alcatela.

– Je?li chcemy skutecznie konkurowa? na rynku Unii Europejskiej i poza ni? oraz nadgoni? dystans w rozwoju w stosunku do liderów gospodarczych, powinni?my w maksymalnym stopniu dba? o zachowanie konkurencyjno?ci naszej gospodarki – dodaje.

Polscy pracodawcy nie pal? si? do zmian, a 40 godzin pracy tygodniowo wydaje si? by? optimum, zapewniaj?cym konkurencyjno?? polskiej gospodarki. Zw?aszcza, ?e pracujemy nie tylko d?u?ej, ale i taniej ni? nasi zachodni s?siedzi.
[url]Praca w Polsce jest – trzeba tylko umie? j? znale??!

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#czas pracy lipiec 2011 #ilość godzin pracy w sierpniu 2011 #ile godzin pracy w lipcu 2011 #ILE GODZIN PRACY W SIERPNIU 2011 #norma godzin czerwiec 2011 #etat lipiec 2011 #ilość godzin pracy lipiec 2011 #ilosc godzin pracy w lipcu 2011 #ilość dni roboczych w lipcu 2011 #dni pracujace lipiec 2011

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy