Oszczędzanie

5000 bankomatów za darmo

5000 bankomatów za darmo Ju? w ponad 5 tys. bankomatów klienci Kredyt Banku mog? wyp?aca? bez prowizji. To druga na polskim rynku tak du?a pod

5000 bankomatów za darmo

Ju? w ponad 5 tys. bankomatów klienci Kredyt Banku mog? wyp?aca? bez prowizji. To druga na polskim rynku tak du?a pod wzgl?dem liczby urz?dze? bezp?atna sie? bankomatów.

565283_juriens_Bezprowizyjna sie? bankomatów dla klientów Kredyt Banku to 5032 urz?dzenia.
Klienci mog? za darmo wyp?aca? gotówk? z bankomatów oznaczonych logo „Twoja Sie?”, Cash4You, Global Cash oraz Euronet.

– Szeroka sie? bankomatów to atut dla klientów Kredyt Banku, dzi?ki czemu mog? oni wyp?aca? pieni?dze bez prowizji w co trzecim urz?dzeniu, jakie funkcjonuje w Polsce. Nasza sie? bezprowizyjnych bankomatów to druga pod wzgl?dem liczby sie? bezp?atnych ATMów. – mówi Monika Nowakowska, dyrektor Biura PR Kredyt Banku.

Sie? tradycyjnych placówek Kredyt Banku liczy 402 oddzia?ów. W 39 z nich ustawiono samoobs?ugowe drukarki wyci?gowe, które umo?liwiaj? wydruk wyci?gów z rachunków Ekstarkonto lub Ekstrabiznes. Wyci?gi s? drukowane z karty p?atniczej typu KONTAKT i po podaniu PIN-u. W przypadku nieodebrania wydrukowanych dokumentów lub karty w okre?lonym czasie, s? one zabezpieczane w urz?dzeniu.

A to już wiesz?  Ile powinniśmy mieć oszczędności w wieku 20, 30, 40, 50 i 60 lat?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy