Ranking kredytów z dop?at?: najni?sza mar?a w Mazowieckim Banku Regionalnym

Kredyt z dop?at? mo?na zaci?gn?? w banku maksymalnie na 50 lat. Mo?na te? sfinansowa? zakup nieruchomo?ci w 100%. Najni?sz? mar?? oferuje obecnie Mazowiecki Bank Regionalny – wynika z zestawienia Expandera. Kredyt z dop?at? mo?na przewalutowa? dopiero po zako?czeniu okresu dop?at.

W sze?ciu na dziewi?? banków oferuj?cych obecnie kredyt z dop?at? mo?na zad?u?y? si? na 30 lat. Jedynie w Banku Pocztowym i Mazowieckim Banku Regionalnym istnieje mo?liwo?? sp?aty kredytu z dop?at? przez 35 lat, a w Alior Banku nawet przez 50 lat.

D?u?szy okres kredytowania, ni?sza rata?

Zwykle im d?u?szy okres kredytowania, tym wi?ksza kwota odsetek, jak? kredytobiorca musi zap?aci? w ca?ym okresie sp?aty, ale za to ni?sza rata. Ta prawid?owo?? nie zawsze si? jednak sprawdza. Silniejszy wp?yw na zmniejszenie raty, ni? wyd?u?enie okresu kredytowania, mo?e mie? bowiem mar?a kredytowa. Przyk?adowo teoretyczna rata kredytu na 300 tys. z? z mar?? 1,35%, jak? oferuje Mazowiecki Bank Regionalny, przy za?o?eniu maksymalnego okresu kredytowania w tym banku, tj. 35 lat i stopy WIBOR na obecnym poziomie (4,12%) wynosi wg szacunków Expandera ok. 753 z?. Z kolei rata analogicznego kredytu na 50 lat w Alior Banku (mar?a 3,3%, WIBOR 4,12%) wynosi wed?ug szacunków Expandera ok. 1050 z?.

1022193_moneyNiewielka zmiana kwoty dop?at

Jednocze?nie im d?u?szy okres kredytowania, tym wi?ksza kwota, jak? w ca?ym okresie sp?aty kredytobiorca b?dzie musia? zwróci? bankowi. W przypadku przeci?tnego kredytu z dop?at? (mar?a 2,5%), przy za?o?eniu 30-letniego okresu sp?aty oraz sta?o?ci stopy WIBOR na obecnym poziomie, kredytobiorca b?dzie musia? zwróci? bankowi ok. 614 tys. z?. Je?eli skróci?by czas kredytowania do 10 lat, kwota ta zmniejszy?aby si? o blisko po?ow?, do ok. 357 tys. z?. Jednocze?nie jednak rata wzros?aby znacz?co, z 1067 z? do 2572 z?. Warto jednocze?nie zauwa?y?, ?e wzrost kosztów kredytu w przypadku wyd?u?enia okresu sp?aty jest znacznie wi?kszy ni? wzrost sumy dop?at. Wyd?u?enie okresu sp?aty z 10 do 30 lat powoduje wzrost kwoty dop?aty z 54 tys. z? do 78 tys. z?, zatem „tylko” o 24 tys. z?.

Wk?ad w?asny nie jest niezb?dny

Z kredytu z dop?at? mog? skorzysta? osoby, które nie posiadaj? wk?adu w?asnego. Przynajmniej trzy banki maj? ofert? finansowania zakupu 100% warto?ci nieruchomo?ci. S? to: PKO BP, Gospodarczy Bank Wielkopolski oraz Bank Pocztowy (102%). Maksymalny wymagany obecnie wk?ad w?asny to 30%. Takiego wk?adu wymaga Mazowiecki Bank Regionalny.

Ten bank oferuje jednocze?nie najni?sz? mar?? na rynku, której minimalny poziom to 1,35%, ponadto dwa banki (Pekao Bank Hipoteczny oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski) oferuj? mar?? na poziomie 1,45%. Najwy?sz? mar?? ma obecnie Dom Bank (od 5,5%). W przypadku tego ostatniego mo?e si? zdarzy?, ?e rata b?dzie wy?sza ni? rata standardowego kredytu w z?otych (bez dop?aty) spo?ród oferty banków o najni?szych mar?ach.

Katarzyna Siwek, Expander, wsp. J.W.

W okresie kryzysu na rynkach finansowych ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w?asnego mieszkania z dnia 8 wrze?nia 2006 roku (Dz. U. nr 183, poz. 1354) („Ustawa”) mo?e stanowi? istotny instrument zwi?kszaj?cy szans? na otrzymanie kredytu hipotecznego przez osoby, które nie mog? otrzyma? kredytu w innych bankach na ogólnych zasadach.

Nale?y jednak pami?ta?, i? kredyt preferencyjny, tj. kredyt, do oprocentowania którego stosuje si? dop?aty na zasadach okre?lonych w Ustawie, ma swoj? okre?lon? specyfik?.

Zgodnie z art. 6 ust.1 i ust.4 Ustawy kredytu preferencyjnego udziela si? w walucie polskiej, a umowa kredytu preferencyjnego nie mo?e uzale?nia? zmiany wysoko?ci raty kapita?owo-odsetkowej, ani pozostaj?cej do sp?aty kredytu od zmiany kursów walut. Natomiast sp?ata kredytu preferencyjnego mo?e nast?powa? wy??cznie metod? równych rat kapita?owych (rata malej?ca) lub równych rat kapita?owo-odsetkowych (annuitet).

Powy?sze ograniczenia maj? jednak zastosowanie jedynie przez okres stosowania dop?aty por. art. 6 ust.4 Ustawy). Po okresie trwania dop?aty, tj. po up?ywie o?miu lat od dnia pierwszej sp?aty odsetek dopuszczalne jest dokonanie przez kredytobiorc? przedterminowej sp?aty kredytu, ewentualnie dokonanie przewalutowania kredytu.

W umowach kredytowych dotycz?cych kredytów preferencyjnych spotyka si? czasem postanowienia, które dopuszczaj? mo?liwo?? dokonania przedterminowej sp?aty bez okre?lenia momentu, w którym przedterminowa sp?ata mo?e nast?pi?. Teoretycznie zatem, zgodnie z umow? kredytow?, kredytobiorca po spe?nieniu okre?lonych warunków polegaj?cych g?ównie na podaniu kwoty i terminu sp?aty kredytu mo?e dokona? przedterminowej sp?aty kredytu.

Wydaje si? jednak, ?e taka praktyka mo?e by? obarczona pewnym ryzykiem. W tre?ci art. 6 ust. 4 Ustawy wyra?nie dopuszczono dwie mo?liwo?ci sp?aty kredytu: sp?ata metod? równych rat kapita?owych (rata malej?ca) lub równych rat kapita?owo-odsetkowych (annuitet).

Nieokre?lenie przez Bank w umowie kredytu preferencyjnego terminu, od którego mo?liwa jest przedterminowa sp?ata, nale?y interpretowa? w ten sposób, i? przedterminowa sp?ata kredytu jest dopuszczalna, pod warunkiem je?eli zostanie dokonana po terminie stosowania dop?aty do kredytu preferencyjnego.

Marcin ?o?, radca prawny, Kancelaria Litwi?ski Chechli?ska ?o? Radcowie Prawni Spó?ka Partnerska

hastagi na stronie:

#pko24pl #www pko24pl #WWWPKO24PL

Related posts

Top