Oszczędzanie Wiadomości branżowe

Porada inwestycyjna o charakterze ogólnym

ING Bank Śląski oferuje klientom z segmentu Personal Banking poradę inwestycyjną o charakterze ogólnym. Klient na podstawie badania jego skłonności do ponoszonego ryzyka otrzymuje informację o możliwościach zainwestowania

ING Bank Śląski oferuje klientom z segmentu Personal Banking poradę inwestycyjną o charakterze ogólnym. Klient na podstawie badania jego skłonności do ponoszonego ryzyka otrzymuje informację o możliwościach zainwestowania środków w fundusze inwestycyjne.

„Chcemy, aby oferowane przez nas produkty były dla klienta czytelne, zrozumiałe i równocześnie dopasowane do jego potrzeb. Wprowadzając poradę inwestycyjną o charakterze ogólnym, staramy się ograniczyć ryzyko wyboru przez klienta produktu niedostosowanego do jego oczekiwań” – powiedział Przemysław Furlepa, Dyrektor Departamentu Rozwoju Sprzedaży i Jakości w ING Banku Śląskim.

Porada inwestycyjna o charakterze ogólnym jest udzielana klientom objętym ofertą segmentu Personal Banking i świadczona w oddziałach prowadzących obsługę Personal Banking.

Porada inwestycyjna o charakterze ogólnym obejmuje:

1)     przedstawienie klientowi modelowych typów inwestora z zaangażowaniem w rynek akcji i w rynek papierów dłużnych:

  • inwestor defensywny – akceptujący zysk na poziomie zbliżonym do lokat bankowych;
  • inwestor konserwatywny – oczekujący zysku przewyższającego nieco zysk z lokat bankowych, przy założeniu nieznacznego ryzyka;
  • inwestor umiarkowany – oczekujący wzrostu wartości inwestycji i akceptujący umiarkowane ryzyko;
  • inwestor dynamiczny – oczekujący znacznego wzrostu wartości inwestycji w długim okresie i jednocześnie będący w stanie zaakceptować straty;
  • inwestor agresywny – dążący do maksymalizacji zysku w długim okresie, biorący pod uwagę możliwość utraty nawet znacznej części zainwestowanego kapitału.

2)     przeprowadzenie badania skłonności klienta do ryzyka;

3)     prezentację klientowi modelowej propozycji zainwestowania środków w grupy funduszy, odpowiadające danemu typowi inwestora.

Więcej na temat oferty na http://www.ingbank.pl/personal-banking

Zakres usługi nie stanowi czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ani nie stanowi rekomendacji do dokonania jakiejkolwiek inwestycji w konkretny fundusz inwestycyjny. Decyzję o nabyciu poszczególnych funduszy inwestycyjnych Klient podejmuje na podstawie indywidualnych, podjętych niezależnie od ponoszonego ryzyka Banku decyzji na jego własne ryzyko i odpowiedzialność. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne oraz wyniki inwestycji, jakie uzyskał klient w wyniku skorzystania z porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym.

A to już wiesz?  Stosunek Polaków do wprowadzenia euro w listopadzie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy