Oszczędzanie Wiadomości branżowe

ING po raz kolejny testuje p?atno?ci mobilne NFC

ING Bank ?l?ski rozpocz?? pilota? p?atno?ci mobilnych w oparciu o technologi? ??czno?ci radiowej - NFC. Partnerami banku s? organizacja p?atnicza Visa Europe oraz firma Oberthur. ING Bank ?l?ski przeprowadza pilota? p?atno?ci mobilnych NFC, czyli

ING Bank ?l?ski rozpocz?? pilota? p?atno?ci mobilnych w oparciu o technologi? ??czno?ci radiowej – NFC. Partnerami banku s? organizacja p?atnicza Visa Europe oraz firma Oberthur.

ING Bank ?l?ski przeprowadza pilota? p?atno?ci mobilnych NFC, czyli p?atno?ci zbli?eniowych dokonywanych za pomoc? telefonu komórkowego. Do udzia?u w pilota?u zostali zaproszeni pracownicy ING Banku ?l?skiego, organizacji p?atniczej Visa Europe oraz firmy Oberthur. Pilota? b?dzie trwa? 12 miesi?cy, w trakcie których testerzy b?d? dokonywa? p?atno?ci w punktach handlowo-us?ugowych akceptuj?cych p?atno?ci zbli?eniowe Visa. Dodatkow? zalet? jest mo?liwo?? dokonywania transakcji zbli?eniowych powy?ej 50 z?otych w punktach us?ugowo – handlowych umo?liwiaj?cych takie transakcje.

P?atno?ci mobilne s? najbli?sz? przysz?o?ci? polskiej rzeczywisto?ci z uwagi na bardzo dobrze rozwini?ty rynek p?atno?ci zbli?eniowych. Warunkiem upowszechnienia si? tej metody p?atno?ci jest wi?ksza dost?pno?? telefonów posiadaj?cych funkcj? p?atno?ci zbli?eniowych NFC, co pozwoli na wej?cie produktów w er? p?atno?ci mobilnych – powiedzia? Marcin Gi?ycki, Dyrektor Banku odpowiadaj?cy za produkty i procesy w ING Banku ?l?skim.

P?atno?ci zbli?eniowe w pilota?u dokonywane s? przy u?yciu telefonów BlackBerry oraz iPhone wyposa?onych w karty pami?ci microSD z zainstalowan? aplikacj? p?atnicz?. Rozwi?zanie takie pozwala na korzystanie z us?ug dowolnego operatora telefonii komórkowej.

– Gratulujemy ING Bankowi ?l?skiemu, ?e jako pierwszy bank w Polsce udost?pnia mo?liwo?? p?acenia smartfonami BlackBerry oraz iPhone dzi?ki zastosowaniu mobilnej aplikacji zbli?eniowej Visa umieszczonej na karcie pami?ci microSDstwierdzi? Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce. Visa Europe oferuje bankom cz?onkowskim ró?ne rozwi?zania (technologie) umo?liwiaj?ce wykorzystanie do p?atno?ci mobilnej aplikacji zbli?eniowej Visa, która mo?e by? umieszczona tak?e na karcie SIM smartfona oraz w akcesoriach do telefonów iPhone.

Technologia NFC (Near Field Communication) to rodzaj komunikacji zbli?eniowej. Dzi?ki eliminacji fizycznego kontaktu z terminalem, karta p?atnicza mo?e przyj?? dowolny kszta?t. Zainstalowanie aplikacji p?atniczej na karcie pami?ci microSD telefonu komórkowego wyposa?anego w technologi? NFC pozwala na pe?nienie przez niego funkcji karty p?atniczej. Transakcje zbli?eniowe nie wymagaj? w?o?enia karty z chipem do terminala lub przeci?gni?cia przez czytnik karty z paskiem magnetycznym. Dzi?ki technologii NFC klienci mog? w szybszy wygodny i bezpieczny sposób p?aci? za codzienne zakupy.

A to już wiesz?  Specjalne zniżki w Liberty Direct dla klientów ING Banku Śląskiego

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy