Tag Archives: prawo

Warsztaty Prawo podatkowe dla sektora finansowego

Warsztaty Prawo podatkowe dla sektora finansowego

W dniach 11-12 października odbędą się warsztaty Prawo podatkowe dla sektora finansowego, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu zmian w prawie podatkowym dla sektora finansowego. Istotnym elementem warsztatu jest analiza rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów.…

10 dobrych rad jak nie zosta? bezrobotnym absolwentem.

10 dobrych rad jak nie zosta? bezrobotnym absolwentem. autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski 1.Studiuj, bo zawsze warto. Dyplom wy?szej uczelni nadal otwiera drog? do kariery i du?ych zarobków. Absolwenci szkó? wy?szych s? wci?? na rynku pracy uprzywilejowani, co wynika chocia?by z porównania czasu poszukiwania pracy: absolwent z dyplomem wy?szej…

Konstrukcja Biznes Planu

Konstrukcja Biznes Planu autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski Opis firmy – tu nale?y zawrze? ogólny zarys firmy, rodzaj przedsi?wzi?cia oraz to, w jaki sposób b?dziemy odró?nia? si? od konkurencji, • misja – has?o przewodnie dzia?alno?ci, • podsumowanie wykonawcze – tu powinna zawrze?…

Ile czasu zajmuje etat?

Ile czasu zajmuje etat? autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski K?opot w tym, ?e prawo pracy jest cz?sto ?amane. – 40-godzinny wymiar pracy jest bardzo dobrym rozwi?zaniem, ale pod warunkiem, ?e jest on przestrzegany – mówi Monika Cie?lak z Citroen Polska. Dowodem na ?amanie…
Top