Tag Archives: Add new tag

10 dobrych rad jak nie zosta? bezrobotnym absolwentem.

10 dobrych rad jak nie zosta? bezrobotnym absolwentem.

10 dobrych rad jak nie zosta? bezrobotnym absolwentem. autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski 1.Studiuj, bo zawsze warto. Dyplom wy?szej uczelni nadal otwiera drog? do kariery i du?ych zarobków. Absolwenci szkó? wy?szych s? wci?? na rynku pracy uprzywilejowani, co wynika chocia?by z porównania czasu poszukiwania pracy: absolwent z dyplomem wy?szej…

Pi?tna?cie mitów towarzysz?cych szukaniu pracy

Pi?tna?cie mitów towarzysz?cych szukaniu pracy. autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski Czy uwa?asz si? za eksperta w szukaniu pracy? Przeczytaj poni?sze pi?tna?cie mitów. Sprawd? w ile z nich wierzy?e? i o ilu wiedzia?e?, ?e s? nieprawdziwe. Kiedy poznasz ca?? prawd? o job-huntingu poszukiwania b?d?…

Konstrukcja Biznes Planu

Konstrukcja Biznes Planu autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski Opis firmy – tu nale?y zawrze? ogólny zarys firmy, rodzaj przedsi?wzi?cia oraz to, w jaki sposób b?dziemy odró?nia? si? od konkurencji, • misja – has?o przewodnie dzia?alno?ci, • podsumowanie wykonawcze – tu powinna zawrze?…

Negocjowanie podwy?ki

Negocjowanie podwy?ki. autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski Chocia? w obu przypadkach chodzi o pieni?dze, negocjowanie podwy?ki ró?ni si? znacznie od negocjacji pensji w momencie podejmowania pracy. Przede wszystkim partnerzy negocjacji wiedz? o sobie znacznie wi?cej. Unikn?? b??dów Podstawowym b??dem pope?nianym przez osoby, które podejmuj?…

Ile czasu zajmuje etat?

Ile czasu zajmuje etat? autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski K?opot w tym, ?e prawo pracy jest cz?sto ?amane. – 40-godzinny wymiar pracy jest bardzo dobrym rozwi?zaniem, ale pod warunkiem, ?e jest on przestrzegany – mówi Monika Cie?lak z Citroen Polska. Dowodem na ?amanie…
Top